Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Bất xuất môn đình

Dịch Kinh, quẻ Tiết có câu "Bất xuất môn đình, hung" đã trở thành câu tranh luận. Có thầy luận rằng "Không ra khỏi cửa thì tốt" vì nếu ra thì hung xấu, lại có thầy luận rằng "Chẳng (chịu) ra khỏi cửa thì xấu" khiến cho người lấy được quẻ gặp "điểm thần nhắc" này khó hiểu.
Vậy Xuất môn đình hay Bất xuất môn đình ?
Xuất môn đình mà bất xuất môn đình. Bất xuất môn đình mà chẳng phải bất xuất môn đình.
Ra khỏi cửa mà chẳng ra khỏi cửa. Chẳng ra khỏi cửa mà vẫn ra khỏi cửa. Nên chỗ hung mà cũng chẳng phải hung. Không thấy hung đâu tức chẳng phải hung vậy.


Itsukushima (Internet)

-dongquangus-