Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

64 Quẻ Dịch Kinh


Quẻ Càn












09. Tiểu Súc








16. Lôi Địa Dự











































































Quẻ Trung Phù




Thủy Hỏa Ký Tế


Thủy Hỏa Vị Tế


-Trích từ quyển "Kinh Dịch - Đạo của người quân tử" của dịch giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê-