Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Khi nào thì ai cũng thành Phật ?

Dành cho người quan tâm Dịch lý !
Nhân lúc mọi người vui vẻ đàm đạo...Chợt lan tới đạo Phật, nhớ có câu được cho là đức Phật nói "Rồi ai cũng thành Phật" nhưng không nói là bao giờ, tức nói "Điểm" mà không nói "Thời" nào, thế là tôi lấy quẻ Dịch Kinh hỏi xem "Khi nào thì ai cũng thành Phật ?"
Được quẻ Vô Vọng, có câu:
"六二: 不耕穫, 不菑畬, 則利有攸往.
Lục nhị: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng."
Dịch: Khi cày thì đừng nghĩ tới lúc gặt, khi mới khai phá (tri) thì đừng nghĩ đến ruộng đã thuộc (dự), như vậy mà tiến tới thì có lợi.
Nghĩa là TU chưa xong thì đừng mong ngày đó !
Vậy là Kinh Dịch cũng Không nói KHI NÀO thì mọi người thành Phật !
Tại sao ?
Quẻ Vô Vọng huyền ảo khó nói hết, ngay cả các học giả lớn cũng cho câu trên tối nghĩa quá !
Có ông Tư Mã Thiên bên Tàu viết: "Vô Vọng (nghĩa là) : ĐỪNG MONG !"
Vậy Đừng mong biết Khi Nào thì mọi người sẽ thành Phật ?
Điều này cần phải suy ngẫm thật thấu đáo vậy. Sau Vô Vọng là Lý. Chẳng có đề tài nào không có triết lý trong đó mà có triết lý nghĩa là phải suy ngẫm vậy...
Phật nói Rồi ai cũng thành Phật nhưng không nói Khi Nào !
Nguồn hình: Google Search

-dongquangus-