Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thư giãn

Musique Relaxante - Vidéo HD - Paysages, Nature... Relaxation

 Mantra for Compassion and Healing - Guru Ram Das Chant by Mirabai Ceiba

 

Time-Lapse: Watch Flowers Bloom Before Your Eyes 

 

Heal The Past – Live The Present – Know The Future

Life Is Good !