Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thời của HoánỞ thời lìa tan, tức là Hoán, người ta nên đi tu.
Tu gì ?
Phật đạo.
Vì sao ?
Vì Hoán nghĩa là rời bỏ. Đạo Phật gọi là Ly. Ly nghĩa là Xả bỏ.
Bỏ cái gì ?
Cái Tôi !
Tu đạo khác được không ?
Được. Miễn là đạo đó tu pháp môn xả bỏ cái Tôi.

Điều này kẻ tầm thường không hiểu được, vì họ không muốn hiểu.
Vì sao ?
Nếu họ muốn hiểu thì họ sẽ phải bỏ cái Tôi của họ và như thế thì đâu còn là kẻ tầm thường !

-dongquangus-