Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Quyết định hay không...

... Ngày "Vô thường" Tháng "Vô cực" Năm "Vô cùng", Giờ "Bất bất dịch" ta đã bàn cùng người về việc "Có nên đưa cái này vào cái kia hay không ?" mà mãi thấy vẫn chưa thỏa mãn, bèn "mời" Dịch Kinh lý số đến nhà vấn kế.
Được quẻ Trạch Hỏa Cách. Hào 3 động. "Hào động ở đâu, thần nhắc ở đó !"
Vừa đọc tên quẻ đã thấy mát dạ vì linh ứng.
Mương rãnh ở trên mà lửa nung bên dưới, nước từ mương xối xuống làm nguội mà lửa lại chực phun trào. Vì thế mà tranh luận nhau. Đoài là Kim mà Ly là Hỏa, Lửa Sắt tương tranh mà thành Cách.
"Cách" cũng nghĩa là thay đổi mà cũng nghĩa là tách ra bên Thiểu bên Đa.
Thoán từ quẻ Cách nói:
"革: 已日乃孚, 元亨 利貞.悔亡.
Cách: Dĩ nhật nãi phu, nguyên hanh lợi trinh. Hối vong."
Dịch ra là : Thay đổi: Phải lâu ngày người ta mới tin được; phải rất hanh thông, hợp chính đạo (thì người ta mới phục). Ðược vậy thì không phải ăn năn.
Là sao ?
Nói lâu ngày mà chẳng phải nói lâu ngày, ý là phải kỹ càng, không thể sớm chiều mà quyết, cần phải dựa theo lợi hại trong thực tiễn nữa mới quyết được.
Hào 3 động nói :
"“九三: 征凶, 貞厲, 革言三就, 有孚.
Cửu tam: chính hung, trinh lệ, cách ngôn tam tựu, hữu phu.
Dịch: Hăng hái tiến liều thì xấu, bền vững giữ đạo và thận trọng lo lắng, tính toán sắp đặt kế hoạch tới 3 lần thì kết quả mới chắc chắn.
Giảng: Hào này dương cương , bất trung, có tính nóng nảy, muốn làm liều, hăng hái tiến tới, hỏng việc (chinh hung). Phải giữ vững (trinh) đạo chính, thận trọng, lo lắng (lệ); phải sắp đặt, tính toán kế hoạch đến 3 lần, chắc không có gì khuyết điểm, thì kết quả mới chắc chắn..."
Ta nói Dịch dùng cụm từ "3 lần" mà chẳng phải nói là 3 lần. Nói "3 lần" là để nói đừng có hấp tấp mà cũng đừng rề rà đến nỗi mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần xem xét vấn đề cho thật kỹ, tìm hiểu cái gì cũng phải đa nguồn, nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh, chẳng thể chỉ vì một chỗ mà đã vội đưa ra quyết định.
Lời nói gió bay mà còn phải uốn lưỡi 7 lần mới dám phát ngôn, huống là quyết định ảnh hưởng tới cả một cuộc đời.
...
Kinh Dịch
Nguồn hình: Internet

-dongquangus-