Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Hỏa thần nay đã về chưa ?

-Đông Quang-

Đó là mong mỏi của không ít người. Năm nay "vã" lắm rồi ! Kinh tế, bệnh tật,... Hỏa khí có đó mà Hỏa thần đã đi đâu ? Như nhà có mà chủ nhà lại đi vắng, như miễu thần đó mà thần chưa về...
Cũng là có lý do.
Đáng lẽ "遇其配主, 雖旬, 无咎, 往有尚.Ngộ kì phối chủ, tuy tuần, vô cữu, vãng hữu thượng." Tức là đáng lý Gặp được đấy vì cũng là chỗ không xa lạ gì lại có công nghiệp đáng khen. Nhưng vì...
"豐其蔀, 日中見斗, 遇其夷主, 吉. Phong ki bộ, nhật trung kiến đẩu, ngộ kì di chủ, cát." Nghĩa là Bị màn che lớn dày quá, như ban ngày mà thấy sao Bắc Ðẩu, Hỏa thần chỉ gặp người "đồng khí tương cầu", không qua lại với kẻ ngược tâm tánh mình...
Hóa ra Hỏa thần không về là vì lòng người tự lấy màn che ngăn cách, cản trở Hỏa thần, ví như có khách quý mà không mời về lại giao du với bóng tối...
"Mật vân bất vũ, tự ngã Tây giao". Cũng là vì chữ Thời mà thôi ! Thời chưa tới, chẳng thể cưỡng cầu...